LACEL (ลาเซล) ประเทศไทย เปิดรับสมัครโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 4  ประจำปี 2562-2563 ซึ่งได้รับรองจากรัฐบาลต่างประเทศอย่างถูกต้อง อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อาเจนติน่า และอิตาลี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3 - ม.5 ที่ผ่านการคัดเลือกได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน เรียนร่วมกับเพื่อนใหม่เจ้าของภาษาและใช้วีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)  

 

คุณสมบัติของนักเรียนมีดังต่อไปนี้

  1. มีความประพฤติดี  พร้อมเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

  2. อายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ -18 ปี 6 เดือน  ณ วันเดินทาง

  3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5  หรือเทียบเท่า

  4. ทางดครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน ร ,0 ,มผ

  5. มีผลการเรียนทุกรายวิชาอยู่ในระดับ 2.30 ขึ้นไป (GPA 2.30 up)

  6. สุขภาพร่างกายสดใส แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

  • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน

  1. ต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

  2. สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

กำหนดเปิดรับสมัคร

             สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 สถานที่จัดสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ  ที่หน้าเพจ LACEL Education

สมัครสอบ  

นักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมชำระค่าสมัครคนละ  200 บาท 

บัญชี : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  ชื่อบัญชี บริษัท ลาเซล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

บัญชีเลขที่  340-4-37896-4   (ส่งหลักฐานการชำระทาง Line เท่านั้น)

ID line : laceleducation    

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

          1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน   และบัตรเข้าห้องสอบ

          2.ดินสอดำ 2B ขึ้นไป (สำหรับฝนระบายวงกลมในกระดาษคำตอบ)

          3.ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 1 ด้าม (สำหรับเขียนชื่อ-สกุล และรายละเอียดบนกระดาษคำตอบ)

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

LINE id : laceleducation

E-mail   : lacel.edu@gmail.com 

โทร : 062-5656419 , 093-5362665

Call Now:   062-5656419 , 093-5362665