Program

        เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติโครงการ LACEL (ลาเซล)  รุ่นที่ 3  ประจำปี 2020 - 2021  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน   เพื่อใช้ชีวิตในแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนและเรียนร่วมกับเพื่อนใหม่ เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมระยะเวลา  1  ปีการศึกษา (10 เดือน)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และอิตาลี

 

คุณสมบัติของนักเรียนมีดังต่อไปนี้

  1. มีความประพฤติดี  พร้อมเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี          มีทัศนคติเชิงบวก

  2. อายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ -18 ปี 6 เดือน  ณ วันเดินทาง

  3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5  หรือเทียบเท่า

  4. ทางดครงการจะพิจารณาเป้นรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน ร ,0 ,มผ

  5. มีผลการเรียนทุกรายวิชาอยู่ในระดับ 2.30 ขึ้นไป (GPA 2.30 up)

  6. สุขภาพร่างกายสดใส แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

  7. ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน

  8. ต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

  9. สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

กำหนดเปิดรับสมัคร

             สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 สถานที่จัดสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนวันและห้องสอบจะแจ้งอีกครั้ง  ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบ  ที่หน้าเว็บไซต์ www.lacel.org

สมัครสอบ  

นักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในแบบฟอร์มออนไลน์ และชำระค่าสมัครคนละ  200 บาท 

บัญชี : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  ชื่อบัญชี บริษัท ลาเซล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

บัญชีเลขที่  340-4-37896-4   (ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line เท่านั้น)

ID line : laceleducation  หรือ  bongkod93   

email address :  :  lacel.edu@gmail.com , ple.lacel@gmail.com

เอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

          1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน   และบัตรเข้าห้องสอบ

          2.ดินสอดำที่มีความเข้มเท่ากับ 2B ขึ้นไป (สำหรับฝนระบายวงกลมในกระดาษคำตอบ)

          3.ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 1 ด้าม (สำหรับเขียนชื่อ-สกุล และรายละเอียดบนกระดาษคำตอบ)

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

Line id: laceleducation

Email: lacel.edu@gmail.com 

โทร:  062-5656419 , 093-5362665

Call Now:   062-5656419 , 093-5362665