News

ตัวแทน LACEL มอบทุนการศึกษาและสิ่งของ เสื้อผ้า ในเบื้องต้นให้แก่นักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย นายสุรพล ทองเฟื่อง ม.4/2 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โดยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากคุณครูวีรณา หลายวิว้ฒน์ ครูโรงเรียนเดียวกับน้อง ซึ่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL ได้เล็งเห็นถึงความลำบากของน้อง เนื่ิองจากอยู่กับคุณยายเพียงสองคน จึงขอเป็นหนึ่งในพลังตัวแทนของการช่วยเหลือสังคมบ้าง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนเรียนดีและได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอัคคีภัยในครั้งนี้
วันที่ 6 พ.ย.2560 LACEL มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 ทุนๆ ละ 3,000 บาท โดยประธาน LACEL และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร    
LACEL  เข้าร่วมกิจกรรมกับค่ายแพรวาติวเตอร์ในโครงการ English Camp ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ณ กรีนเนอรี่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 42 คน ครูผู้ดูแล 5 คน มีกิจกรรมการผ่อนคลายด้วยการเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกซีนนิคอล , การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการที่ห้องประชุม
โรงแรมกรีนเนอรี่,การร่วมสนุกในการใช้ภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับน้องใบบุญ นักเรียนแลกเปลี่ยน
ชาวอิตาลี    
ชมพิพิธภัณฑ์โชคชัย และฟาร์มโคนมโชคชัย  อ.ปากช่อง  สถานที่การเรียนรู้และศึกษานอกโรงเรียนที่ขึ้นชื่อของ จ.นครราชสีมา ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ได้เรียนรู้จากการเปิดโลกทัศน์และการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียนอย่างสนุกสนานเต็มที่  พร้อมนำไปเขียนใบงานและเล่าสู่ผู้ปกครอง  เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง  เป็นลำดับเรื่องราว  มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้   
Call Now:   062-5656419 , 093-5362665