About Us

President
ญาตาวี ไชยมาตย์ (อาจารย์หญิง)

To follow, without halt, one aim: There is the secret of success—by Anna Pavlova

    เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกันหากใครที่จะประสบความสำเร็จกับสิ่งใดๆ ผู้นั้นต้องรู้จักไขว่คว้าโอกาสนั้น ไม่ใช่ให้โอกาสวิ่งเข้าหาตัวเอง สำหรับด้านการเรียนรู้และการศึกษาก็เช่นเดียวกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนย่อมเป็นการเปิดโลกทัศน์ต่อผู้เรียนให้กว้างขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สำหรับ LACEL Education เราพร้อมที่จะเคียงข้างคุณในทุกๆด้านเพื่อการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ในระดับสากล

อาจารย์ศักดิ์ 
      ในโลกยุคปัจจุบัน สิ่งต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โอกาสในการรับสิ่งที่ดีก็มีมากขึ้น แต่มีเงื่อนไขว่า จะเข้าหาคนที่เตรียมตัวและพร้อมก่อนเสมอ ประสบการณ์นอกห้องเรียนนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อม การประสบปัญหา แก้ไขปัญหา รวมทั้งการได้พบเจอคนใหม่ๆที่มีมุมมองหลากหลาย จะช่วยผลักดันให้น้องๆมีทักษะการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมถึงขีดความสามารถด้านภาษาที่เพิ่มขึ้นด้วย ให้ LACEL เป็นส่วนช่วยพัฒนา เติมเต็ม และเป็นเสมือนเพื่อนที่คอยสนับสนุนทุกการเรียนรู้ ในทุกโอกาสที่ยอดเยี่ยมนะครับ
ธกพรพัส พิทักษ์ศิริโชติ (พี่แอ๊ก)
       เรียนรู้ที่จะทำงานแบบมืออาชีพ  มีสุขร่วมสุข  มีทุกข์ร่วมต้าน  เดินหน้าก้าวไปพร้อมๆกัน เพราะคุณเปรียบเสมือนญาติสนิทของพวกเรา  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้องค์กรพัฒนาก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ   เราจึงพร้อมที่จะปรับรูปลักษณ์ให้สดใส  ว่องไว  ทันสมัย  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน   เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนคนไทย  น้อมนำพระราชดำรัสและหลักปฏิบัติจากองค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9  มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินงาน   ที่สำคัญ...คุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเรา  
Call Now:   062-5656419 , 093-5362665